loader image

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i analitycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym: sporządzenia list uczestników,

4) Dane osobowe, przedstawiające wizerunek grup lub poszczególnych uczestników konferencji w postaci zdjęć będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora, stronie Facebook w lokalnych mediach (prasa i telewizja) a także w publikacjach reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością Instytutu;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (operator WebAnkieta.pl),

– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 36 miesięcy w systemach informatycznych Organizatora. Ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku w mediach nie określa się okresu ich przechowywania.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wymienione prawa nie mogą zostać zrealizowane w zakresie opublikowanego w mediach wizerunku ze względu na ich charakter;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

10) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

11) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top