loader image

About Journal

The Polish Journal of Materials and Environmental Engineering (PJMEE) is a continuation of the journal Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska (IWOS), published since 1993. PJMEE volumes are published twice a year (in June and December) in an electronic version. The journal is indexed in the following academic databases: BazTech, Google Scholar, Index Copernicus, Biblioteka Nauki.

The journal publishes articles on materials engineering, as well as on technology and all activities for the sustainable use of natural resources and their preservation for future generations.

The articles are published in Polish with a summary in English. At the authors’ request, the article may be published in English.

Each article is reviewed by two experts. The experts have at least a doctoral degree. Two positive reviews are required to publish the article. In case of one negative review, a third reviewer is assigned. Two negative reviews result in rejection of the article. As of 2023, a double-blind review process is used. The author and reviewers remain anonymous to each other. Reviewers receive a review form in which they choose the options of allowing the article to be published (without revisions, with revisions) or decide to reject the article. On the basis of positive reviews and after taking into account the comments in them, the final decision to publish the article is made by the Editor-in-Chief.

The editorial office operate according to the principles of publication ethics developed by the Committee on Publication Ethics (COPE – http://publicationethics.org/resources/code-conduct). The author of the article attaches a statement in which he declares respect for the law and ethics. If the author is found to have violated the principles of publication ethics, the editors will inform the entity employing the author and the main scientific information platforms.

 

Polish Journal of Materials and Environmental Engineering (PJMEE) jest kontynuacją czasopisma Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska (IWOS) wydawanego od 1993 roku. Woluminy PJMEE ukazują się 2 razy w roku (w czerwcu i grudniu) w wersji elektronicznej. Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazTech, Google Scholar, Index Copernicus, Biblioteka Nauki.

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące inżynierii materiałów oraz technologii i wszelkich przedsięwzięć służących zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego i ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Artykuły są publikowane w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim. Na wniosek autorów artykuł może zostać opublikowany w języku angielskim.

Każdy artykuł zostaje poddany recenzji przez dwóch ekspertów. Eksperci posiadają co najmniej stopień doktora. Aby opublikować artykuł potrzebne są dwie pozytywne recenzje. W przypadku jednej negatywnej recenzji wyznaczany jest trzeci recenzent. Dwie negatywne recenzje skutkują odrzuceniem artykułu. Od 2023 roku stosowany jest proces podwójnie ślepej recenzji. Autor i recenzenci pozostają anonimowi względem siebie. Recenzenci otrzymują formularz recenzji, w którym wybierają wariant dopuszczenia artykułu do publikacji (bez poprawek, z poprawkami) lub decydują o odrzuceniu artykułu. Na podstawie pozytywnych recenzji oraz po uwzględnieniu zawartych w nich uwag ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny.

Redakcja czasopisma działa według zasad etyki publikacyjnej opracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE – http://publicationethics.org/resources/code-conduct). Autor artykułu załącza oświadczenie, w którym deklaruje respektowanie prawa i etyki. W przypadku stwierdzenia złamania przez autora zasad etyki publikacyjnej, redakcja poinformuje jednostkę zatrudniającą autora oraz główne platformy informacji naukowej.

Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top