loader image

Laboratoria Instytutu

Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska obecnie posiada 9 laboratoriów naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych, wyposażonych w większości w zaawansowany sprzęt i aparaturę. Są to:

Jest to laboratorium o profilu dydaktyczno-badawczym. Prowadzone są w nim zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: Technologia wody i ścieków, Systemy oczyszczania ścieków, Metody kontroli wód i ścieków, Ekotechnologia ścieków, Ekotechnologia wody i ścieków. Wykonywane są prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie). Laboratorium wyposażone jest: w dwa piece muflowe; mineralizator mikrofalowy Minotavr-1 (do uwalnia badanej substancji z materii organicznej do roztworu wodnego), mierniki pH, wirówki, zestaw z mieszadłami mechanicznymi JLT6, wagi analityczne, suszarkę laboratoryjną, biurety automatyczne, spektrofotometr.

Laboratorium o profilu naukowo-dydaktycznym. Prowadzone są w nim badania z zakresu chemii wody i hydrobiologii oraz analizy gleb, osadów rzecznych i zbiornikowych. Wyposażone jest w spektrofotometr UV-Vis HACH DR4000, mikroskopy laboratoryjne (np. NIKON ECLIP-SE E 200 F), mierniki pH (np. Inolab pH Level 2 WTW), konduktometr laboratoryjny (inolab Cond Level 2 WTW). Ponadto wyposażone jest w urządzenia naukowo-badawcze: dwa systemy termostatowanych złóż biologicznych do realizacji oczyszczania ścieków warunkach beztlenowych oraz beztlenowo-tlenowych, z układem pomp do ciągłego dozowania ścieków; system do mineralizacji kwasami, termostat.

Laboratorium o charakterze naukowo-dydaktyczny. Laboratorium jest zapleczem do badań nad różnorodnością biologiczną obszarów naturalnych i antropogenicznie zmienionych, jak również synantropizacją układów przyrodniczych. Wyposażone jest w podstawowy sprzęt i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć z grupy przedmiotów biologiczno-ekologicznych – 10 mikroskopów + osprzęt do mikroskopowania.

Laboratorium o profilu naukowo-dydaktycznym. Jest zapleczem badawczym z zakresu biologii, ekologii, hydrobiologii i chemii wody. Wyposażone jest w 15 stanowisk mikroskopowych.

Laboratorium o profilu doświadczalno-analitycznym, wyposażone w chromatograf gazowy Hewlet Packard 6890 z systemem desorpcji termicznej i „purge and trap”, spektrofotometr FTIR Spectrum BXII, spektrofotometr absorpcji atomowej AAS, spektrofotometr UV-VIS HACH DR4000, aparat do oznaczania BZT, urządzenie do ekstrakcji BEHROTEST, urządzenie do ekstrakcji BEHROTEST, mineralizator Foss Tecator oraz w inną aparaturę, mierniki i sprzęt laboratoryjny do analiz fizyko-chemicznych prób środowiskowych z fazy ciekłej, stałej i gazowej.

Jest to laboratorium o profilu naukowym.

Jest to laboratorium o profilu naukowo-dydaktycznym. Badania prowadzone w laboratorium obejmują podstawowe analizy fizyko-chemiczne gleb oraz wody (tj.: badania dotyczące składu mechanicznego gleb metodą sitową i aerometryczną, analizy poziomów mineralnych profili glebowych o nienaruszonej strukturze, analizy wilgotności gleby metodą suszarkową, badania odczynu gleby i zawartości węglanu wapnia. Wykonane są stanowiska od analiz filtracji i podsiąku kapilarnego. W laboratorium prowadzone są badania spektrofotometryczne jakości wody, odcieków drenarskich itp.). Aparatura i sprzęt to: spektrofotometr UV-Vis HACH DR4000, zestawy sit glebowych, wytrząsarki mechaniczne, wagi analityczne, suszarki, przenośny wilgotnomierz glebowy Delta – T Theta Probe, zestaw świdrów ręcznych do gruntów niejednorodnych, zestaw do pobierania prób glebowych.

Jest to laboratorium o profilu naukowo-dydaktycznym. Realizowane są w nim zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: Mikrobiologia, Mikrobiologia wody i ścieków, Toksykologia, Podstawy biologii, Biologia, Podstawy biologii i biochemii, Hydrobiologia i chemia wody, Podstawy hydrobiologii i chemii wody. Wyposażone jest w 15 indywidualnych miejsc pracy umożliwiających prawidłowe i zgodne z zasadami bhp wykonywanie ćwiczeń programowych. Do celów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych laboratorium wyposażone jest w (1) pożywkarnię – służącą do przygotowywania podłoży, (2) zmywalnię do mycia szkła przed i po procesie sterylizacji, (3) izolatkę do posiewów i przesiewów bakterii wyposażoną w stanowisko do rozlewania podłoży mikrobiologicznych, (4) pomieszczenie do hodowli bioindykatorów wyposażone w akwaria, (5) stanowisko do podgrzewania prób i rozpuszczania agarów. W laboratorium wykonywane są analizy składu gatunkowego mikroorganizmów środowisk wodnych, procesy technologiczne z wykorzystaniem mikroorganizmów, analizy toksykologiczne z zastosowaniem bioindykatorów. Aparatura naukowo-badawcza: spektrofotometr Dr Lange Xion 500; luminostox Dr Lange; mikroskop Nikon z przystawką do obróbki komputerowej obrazu, cieplarki; szafa chłodnicza; łaźnie wodne; mikroskopy Motic z możliwością podłączenia kamery; wytrząsarka laboratoryjna; pompa perystaltyczna Cole Parmer i pompa ślimakowa.

Jest to laboratorium o profilu naukowo-dydaktycznym. Prowadzone są w nim zajęcia i badania z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej. Wyposażone jest stanowisko komputerowe z programem Mike 11 do symulacji przepływów wody i analizy zjawisk powodziowych, młynek hydrometryczny, sondę pomiarową Logotronic i tachimetr.

Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top